Workshop Architektura ve vzdělávání III

Nenechte si ujít již třetí ročník studentského workshopu Architektura ve vzdělávání pod záštitou České komory architektů a za podpory Fakulty architektury ČVUT

Ohodnocen 2 kredity. Přihlásit se můžete do 7.října 2016 na email: kristyna@architektiveskole.cz

Aktivity s tematikou oboru architektura a urbanismus zlepšují vnímavost k prostředí kolem nás, podporují povědomí o vzájemném vztahu prostředí a člověka, podněcují k tvořivému myšlení, vedou k týmové spolupráci a občanské angažovanosti.

První a druhý ročník, kdy vzniklo jen na FA ČVUT téměř 50 projektů, se soustředily na delší a kratší programy využitelné zejména v rámci projektových dnů či celých vyučovacích hodin a to jak na školách mateřských, tak základních i středních.

Oba ročníky probíhaly i na FP TUL v Liberci, kde byla zadání jednotlivých prací promítnuta do předmětů v rámci Katedry primárního vzdělávání jakožto semestrální studentské práce. Z tohoto důvodu se časově nesetkávají výstupy workshopu studentů FA ČVUT a studentů FP TUL.

Všechny projekty byly a jsou postupně po odborných editacích umisťovány na webový vzdělávací portál a mezioborovou komunikační platformu www.architektiveskole.cz.

Třetí ročník workshopu, opět paralelně probíhajícího na FP TUL, navazuje na dotazníková šetření předešlého roku a diskusní setkání vedená v rámci doktorské práce Kristýny Staré. Na vybraná témata (jako jednotlivci či dvoučlenné skupiny) budou účastníci vytvářet trojici aktivit krátkého času do hodin mateřských, základních či středních škol svých domovských měst. Aktivity budou tentokrát 10-15 (20) minut dlouhé a primárně se budou odvíjet od vybraných klíčových kompetencí, k nimž budeme v naší tematice hledat vhodné náměty ke zpracování. Nebo naopak budeme aktivity vázat do konkrétní hodiny, konkrétního předmětu na předem domluvené škole. Na nejnižším vzdělávacím stupni, mateřských školách, se bude možné věnovat delšímu programu v návaznosti na výuku tzv. big ideas.

Stejně jako v loňských ročnících je podmínkou absolvování workshopu, bez ohledu na vybranou formu aktivit (viz výše), zpracování aktivit ve spolupráci s vybraným pedagogem.

Vybrané projekty, výsledky a poznatky z celého workshopu budou dále použity ke zkvalitnění práce v rámci implementace témat architektury a urbanismu do formálního vzdělávání, ale též zhodnoceny v rámci doktorské práce Kristýny Staré.

Účastníci
Max. 40 studentů FA ČVUT, magisterské a bakalářské ročníky. Po domluvě lze přihlásit i studenty z jiných fakult architektury a příbuzných oborů.

Kdy a kde
Zimní semestr 2016, FA ČVUT, místnost 112.

Program
Změna programu vyhrazena!

1. 7.10.2016
/prezence / 9'00 - 9'30

/úvodní slovo / Architekti ve škole

/Úvod do situace tématu „Architektura ve vzdělávání“ u nás i v zahraničí / Kristýna Stará / Architekti ve škole

/Jak se děti vyvíjí a jak k nim lze přistupovat ve výuce / Zuzana Pechová / FP TUL

Poznámky z vývojové psychologie a vývoj dětského výtvarného projevu. Výukové styly, alternativy ve školství. Konstruktivismus a průsečíky efektivních přístupů ve výuce. Úvod k přístupu vyučujícího k efektivní motivaci a komunikaci.

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/Architektura v rámcových vzdělávacích programech a klíčové kompetence / Kristýna Stará / Architekti ve škole

/organizační část workshopu: představení práce v rámci workshopu (vč. všech instrukcí a podkladových materiálů) a možných forem projektu i tématického zaměření; rozdělení do pracovních skupin (předpokládaný konec 16-18h)

Práce v rámci workshopu a možných forem projektu:

- zpracování třech aktivit v rozsahu 10-20 min, primárně vystavěná na rozvíjení klíčových kompetencí

- zpracování třech aktivit v rozsahu 10-20 min, primárně vázaných na konkrétní předmět a hodinu po domluvě s učitelem

- pro nižší volbu mateřské školy - využitelnost aktivit vázaných na výuku tzv. Big ideas

2. 21.10.2016
/prezence / 9'00 - 9'30

/Jak uspět u dětí a zaujmout je / EDUin / Miroslav Hřebecký

Do školy chodil každý a všichni si pamatují, že učitelé bývali různí. U někoho si již nevybaví ani jméno, na jiné budou vzpomínat celý život. Záleží to jenom na charismatu dotyčných, nebo existují i nějaké fígle, kterými se dopad snažení lektora dá zvýšit?

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/Sdílení zkušeností práce s dětmi / Kristýna Stará / Architekti ve škole

/prezentace rozpracovanosti: potvrzení skupin a formy projektu, upřesnění a formulace zadání, rozpracovanost tématického zaměření / konzultují Architekti ve škole (předpokládaný konec 16-18h)

3. 4.11.2016
/prezence / 9'00 - 9'30

/průběžná konzultace rozpracovanosti / 9'30 - 16'00

4. 11.11.2016
/prezence / 9'00 - 9'30

/ pracovní setkání: konzultace, průběžná prezentace výsledků a rozpracovanosti, shrnutí dílčích zkušeností / konzultují Architekti ve škole (předpokládaný konec 16'00)

5. 25.11.2016
/prezence / 9'00 - 9'30

/závěrečné konzultace před odevzdáním / 9'30 - 16'00

6. 9.12.2016
/prezence / 8'30 - 9'00

/úvodní slovo a zahájení výstavy výsledných projektů a jejich realizace / Architekti ve škole / 9'00, posluchárna č.111 (Krejcar)

/prezentace účastníků workshopu / 9'10 - 15'00

Hosté a objektivní kritici: Architekti ve škole, Garanti workshopu, Zuzana Pechová/FP TUL, a další.

Organizátoři
Iniciativa Architekti ve škole / Ing. arch. Kristýna Stará, Ing. arch. Ondřej Teplý, Mgr. Josef Čevora

Partneři
FP TUL / Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Pod záštitou
České komory architektů (ČKA)

Za podpory
Fakulty architektury ČVUT

Garanti
Ústav prostorového plánování (15121), vedoucí prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Ústav prostorového plánování (15121), Henry W. A. Hanson IV, RA RLA LEED AP

Kontaktní osoba
Ing. arch. Kristýna Stará, kristyna@architektiveskole.cz

Uplynulé ročníky

Workshop Architektura ve vzdělávání 1. ročník – odkaz
Architektura ve vzdělávání jako projekt – odkaz
Workshop Architektura ve vzdělávání / zpráva z 1. ročníku – odkaz
Workshop Architektura ve vzdělávání 2. ročník – odkaz
Workshop Architektura ve vzdělávání / představení projektů 2. ročníku – odkaz

Další články


Architekti pro učitele

Projekt „Architekti ve škole“  nabízí pedagogům účast na projektu „Architekti pr...


Má každý dům svého architekta?

První ochutnávka ilustrovaného slovníku architektury. Slovník podpořila Nadace české ar...


Architekti v Plzni III

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architekt...