Workshop Architektura ve vzdělávání

Za podpory Nadace české architektury, FA ČVUT a SGS12/204/OHK1/3T/15

Studentský workshop ohodnocen 2 kredity. Přihlásit se můžete do 30.září 2014 na email: kristyna@architektiveskole.cz

Anotace
Architektura je komplexním oborem spojujícím estetické, technické a kulturní znalosti a dovednosti. Je nedílnou součástí našeho životního prostředí, odráží hodnoty jednotlivců i společnosti a ovlivňuje kvalitu života, naše chování a postoje. Působí na environmentální, sociokulturní a ekonomické jevy ve společnosti.

Vzdělávání v širším tématu architektury (kulturního prostředí) nás vedou k uchopení komplexnosti vztahů člověka a prostředí, respektive k poznání významu udržitelného rozvoje či odpovědnosti za jednotlivé počiny a k účasti na utváření kulturního prostředí.

V návaznosti na návrh dokumentu „Program státní politiky architektury“ schválený roku 2007 ČKA, „Memorandum o vzdělávání a architektuře“ o kontinuálním a celostním vzdělávání v oblasti architektury, jako součásti života v kvalitním prostředí a současně jako příspěvek k principu trvale udržitelného života podepsané roku 2009 představiteli MŠMT s ČKA, a zejména pak na dokument v s současné době připravovaný MMR „Politika architektury a stavební kultury České republiky“, pokládáme za nezbytné zvyšování povědomí veřejnosti o našem oboru a o prostředí, ve kterém žijí.

Podstatné je, aby i budoucí generace architektů si byla vědoma síly veřejnosti a důležitosti šíření povědomí o architektuře a kvalitě prostoru měst i otevřené krajiny. Pro studenty je to zejména přiležitostí k hledání a zlepšování přístupových cest k veřejnosti, i ke zkvalitňování komunikačních schopností a týmové spolupráce.

Základem workshopu (ať již prací jednotlivců či dvou až tříčlenných skupin) je na vybraná témata sestavit projekt, který vyzkouší na mateřských, základních či středních školách domovských měst, a jehož cílem bude zvyšování povědomí dětí.

Jednotlivé projekty pak budou ve finální podobě, včetně celého průběhu vlastní práce s dětmi uveřejněny na webových stránkách www.architektiveskole.cz a formou posterů pak výstavě na závěr zimního semestru v prostorách FA ČVUT v Praze.

Setkání by probíhala pod vedením iniciativy Architekti ve škole a s hostujícími konzultanty – pedagogy a zástupci Nadace Proměny, společnosti Plzeň 2015 a EDUin .

Účastníci
Max. 60 studentů FA ČVUT, magisterské ročníky, případně poslední ročníky bakalářského programu. Po domluvě lze přihlásit i studenty z jiných fakult architektury a příbuzných oborů.

Kdy a kde
Zimní semestr 2014, FA ČVUT

Program

1. 10.10.2014

/prezence / 9'30 - 10'00

/úvodní slovo/Kristýna Stará

1/ „Architektura ve vzdělávání“ u nás i v zahraničí/Aleš Hamhalter, Kristýna Stará, Ondřej Teplý

2/ Regionální témata ve formálním vzdělávání a specifika jejich zprostředkování/Zuzana Pechová/FP TUL

Příspěvek představuje realizované projekty zprostředkování hmotného i nehmotného kulturně-historického dědictví žákům a studentům různých stupňů škol na KPV FP TUL. Formuluje základní didaktická a metodická specifika těchto projektů, založených na prožitkovém učení a metodě animace.

3/ Proměna místa se neobejde bez proměny myšlení lidí/Jolana Říhová/Nadace Proměny

Projekty obnovy veřejného prostoru a školních zahrad se zapojením dětí a dospělých a příklady workshopů pro děti zaměřených na seznamování dětí s tvorbou města a s krajinářskou architekturou.

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/diskuse

/organizační část workshopu a tématické zaměření (předpokládaný konec 16-18h)

2. 31.10.2014

/prezence / 9'30 - 10'00

1/ Jak uspět u dětí a zaujmout je/Miroslav Hřebecký/EDUin

Do školy chodil každý a všichni si pamatují, že učitelé bývali různí. U někoho si již nevybaví ani jméno, na jiné budou vzpomínat celý život. Záleží to jenom na charismatu dotyčných, nebo existují i nějaké fígle, kterými se dopad snažení lektora dá zvýšit?

2/ Od žákovského projektu k realizaci – kdo mluví do veřejného prostoru/Marek Sivák/Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor

• Jak se dívají děti a mládež na veřejný prostor a co je v něm zajímá?

• Projekt jako stimulátor žákovské aktivity, (tvůrčí) proces a sebevzdělávání

• A co dál? – možnosti další práce s žákovskými projekty

3/ Sdílení zkušenosti/Architekti ve škole

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/diskuse

/zpřesnění zvolených témat v rámci pracovních týmů a koncepce projektu

3. 13.11.2014

/průběžná konzultace rozpracovanosti / 9'30 - 16'00, místnost 601

4. 21.11.2014
/průběžná konzultace výsledků rozpracovanosti, shrnutí dílčích zkušeností/ 9'30 - 16'00

5. 28.11.2014
/závěrečné konzultace před odevzdáním/ 9'00 - 13'00

6. 12.12.2014
/úvodní slovo a zahájení výstavy výsledných projektů a jejich realizace / Architekti ve škole / 9'00, místnost 111, posluchárna Krejcar

/prezentace účastníků workshopu "Architektura ve vzdělávání" / 9'10 - 14'00

Hosté a objektivní kritici:

Petr Klíma/Plzeň 2015, Zuzana Pechová/FP TUL, Jolana Říhová/Nadace Proměny, Marek Sivák/Plzeň 2015, Architekti ve škole

Organizátoři
Iniciativa Architekti ve škole v zastoupení: Ing. arch. Kristýna Stará, Ing. arch. Aleš Hamhalter, Ing. arch. Ondřej Teplý, Mgr. Josef Čevora

Za podpory
Grantu SGS12/204/OHK1/3T/15 v garanci Henry W. A. Hanson IV, RA RLA LEED AP
Nadačního příspěvku Nadace české architektury 2015
Fakulty architektury ČVUT

Garanti
Ústav prostorového plánování (15121), vedoucí prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Ústav navrhování III (15129), vedoucí prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Další články


Architektura pro děti a učitele

Nechte se inspirovat publikací z projektu Architektura pro děti a učitele. Pro...


Architekti v Plzni III

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architekt...


Sázíme budoucnost!

O iniciativě Sázíme budoucnost Iniciativu