AVV, pokračujeme!

Architektura je komplexním oborem spojujícím estetické, technické a kulturní znalosti a dovednosti. Je nedílnou součástí našeho životního prostředí, odráží hodnoty jednotlivců i společnosti a ovlivňuje kvalitu života, naše chování a postoje. Vzdělávání v širším tématu architektury (kulturního prostředí) nás vedou k uchopení komplexnosti vztahů člověka a prostředí, respektive k poznání významu udržitelného rozvoje či odpovědnosti za jednotlivé počiny a k účasti na utváření kulturního prostředí.

Architektura ve vzdělávání - workshop se studenty FA ČVUT a FP TUL

S koncem 20. století se začíná v evropském kontextu dostávat větší pozornosti povaze a významu kvality našeho prostředí, a krajiny obecně, jež se promítají do textů jednotlivých mezinárodních úmluv a dalších dokumentů z nich vyplývajících.

V návaznosti Memorandum "Architektura ve vzdělávání", které vzešlo z mezioborového diskuzního setkání (duben 2014), v rámci cyklu Otevřeného think tanku architektů (OTTA) pořádaného Českou komorou architektů, pokládáme za nezbytné pokračovat ve stanovených cílech a tedy ve zvyšování povědomí veřejnosti o prostředí, ve kterém žijí.

Architektura a urbanismus, jakožto obory zabývající se celostně plánováním prostor, jsou bohatým zdrojem tématiky, jež nemá v českém vzdělávacím systému vymezeno jednoznačné místo. V rámci probíhajících workshopů a jejich plánovaných pokračování, a v návaznosti na vytipované vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP, se se studenty FA ČVUT a FP TUL snažíme nalézt cesty vedoucí k implementaci témat spojených s oborem architektura a urbanismus do jednotlivých vzdělávacích stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ).

Cílem bylo poskytnout žákům a studentům jiný pohled na prostor kolem nás, vnímat jej, podpořit vědomí souvislostí se světem, jenž je obklopuje, podporovat dovednosti aktivního občana v souvislosti s tvorbou prostoru, umožnit vyzkoušet si své dovednosti v praxi, a další. Ale stejně tak jsme se zaměřili i na pohled pedagogů, jejich názor na jednotlivé formy zpracování témat, jejich potřeby z hlediska orientace v terminologii, atd.

První část workshopu probíhající na FA ČVUT byla ukončena 12. prosince 2014 závěrečnou prezentací a výstavou prací studentů. Výstupy se po odborné editaci budou objevovat v Metodikách a návodech této webové stránky.

Druhou část workshopu uskutečněnou na FP TUL v Liberci čeká pokračování i v letním semestru 2015 při realizaci jednotlivých projektů na vybraných školách. Výstupy i této části budete moci shlédnout již v létě 2015 na tomto webu.

Vznikající projekty postupně zpracovávají různé formy pojetí široké škály témat spojené s architekturou a urbanismem seznamující tak předškolní děti, žáky a studenty například s vnímáním prostoru krajiny i města, s péči o ně, jejich utvářením a porozuměním procesu veřejného projednávání, včetně způsobu formulace veřejného zájmu a zapojování do odpovědného rozhodování, tedy zvyšování individuální i sociální gramotnosti a participace veřejnosti od úrovně sdělování po úroveň partnerství. To vše a více se snažíme ukázat na projektech naplňující jednu a více vyučovacích hodin či drobných aktivitách, které je možné zakomponovat do výuky jedné hodiny v rámci různých předmětů.

Další články


Záštita ČKA

Česká komora architektů dne 4.2.2016 na zasedání Představenstva rozhodla o udělení z...


Úspěch pro každého žáka 2017

Škola ve světle celospolečenských změn 25. dubna 2017 Centrum so...


Děti a vztah k prostředí – k poslechu

Záznam z vysielania 1. 4. 2019 nájdete na