Popis projektu

Veřejný prostor je využíván mnoha skupinami obyvatelstva, mnohdy s protichůdnými požadavky, které je potřeba skloubit. Děti se díky humorným profilům vcítí do identity jednotlivých věkových skupin a uvědomí si specifické požadavky každé skupiny. Pomocí pocitové mapy pak zaznamenají své emoce z místa v blízkosti školy, které dobře znají, podívají se na ně tedy očima někoho jiného. Následuje debata vedoucí ke kompromisu.

Vzdělávací cíl

Uvědomit si, že je potřeba se o prostor kolem sebe zajímat a dívat se na něj nejen ze svého pohledu, ale také z pohledů všech ostatních skupin obyvatel, a že je potřeba veřejný prostor kolem nás pečlivě plánovat a co nejpřesněji zformulovat problémy místa, aby bylo možné předat úkol architektovi, který má potom za úkol všechny požadavky skloubit do jediného reálného řešení. Aktivita rozvíjí u dětí kromě toho také skupinovou spolupráci, naslouchání cizímu názoru, umění dojít ke kompromisu, stanovování priorit a v neposlední řadě obhajování a prezentování svého názoru.Přínos: pojmenování problému, kompromis, naslouchání, práce ve skupině

Cílová skupina
13–15 let, 7.–9. třída ZŠ, popř. 2.–4. ročník osmiletého gymnázia

Časový rozsah
90 min/1 dvouhodinový blok 

Pomůcky

  1. prezentace se zaznamenáním místa školy v různých měřítkách a s fotografiemi místa v blízkosti školy (tip: při dostatku času lze nahradit vycházkou: +45min), projektor
  2. osobní profily (viz přílohy) pro rozdělení dětí do 6 skupin + oboustranná lepenka na připevnění na oděvy
  3. mapa řešeného místa v dostatečném přiblížení, formát A3či větší
  4. pastelky (zelená, červená, oranžová) pro každou skupinu
  5. tabule/flipchart pro zaznamenání požadavků skupin

Výukové metody
myšlenková mapa, debata

Vzdělávací obsah, vzdělávací obor
Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a společnost (Výchova k občanství) 

Motivace
Pokud chceme žít v příjemném prostředí, musíme se všichni účastnit jeho tvorby, žádnou skupinu obyvatel nelze opomenout. Zároveň je ovšem potřeba dojít ke kompromisu a přesně zformulovat, co se nám na daném prostředí nelíbí, abychom úkol mohli zadat architektovi k vyřešení.  Tato aktivita by Vám měla pomoci se vcítit do jiné zájmové skupiny, uvědomit si jejich požadavky a obtížnost skloubení všech požadavků dohromady.

Odteď přebírají žáci novou identitu (tohle je součást motivace ještě), kterou mají na osobním profilu.

Scénář

1. PŘEDSTAVENÍ MÍSTA

Potřeby
osobní profily (viz přílohy), prezentace (1. část – viz přílohy, slide 1-11)

Čas
15min

1.1 Úvod (5min)

Poznámky
Po přijetí role osobního profilu na vylosované kartičce, by si měli žáci zamyslet nad tím, jaké by požadavky měl příslušník takové skupiny na veřejný prostor podle svých potřeb a jaké změny by ve veřejném prostoru asi požadoval. Bohatý investor se rozhodl vylepšit jedno místo v okolí jejich školy, které všichni dobře znají. Podmínkou ovšem je sestavení seznamu tří jasných a reálných požadavků, na kterých se všichni bez výjimky shodnou, a které si vzájemně neodporují. 

Pracujeme pouze s veřejným prostorem - „Co je to veřejný prostor?“ (místo, které může používat každý bez výjimky, platí v něm všechna lidská práva a společenská pravidla, ale jiná omezení v něm nejsou – např. škola není veřejný prostor) 

1.2 Rozdělení do skupin (5min)

Poznámky
Nejprve všechny kartičky s osobními profily dáme do neprůhledné nádoby a necháme každého žáka vylosovat si jeden profil. Profily jsou v 6 barevných provedeních, každá barva znamená jednu skupinu (růžová-studenti, oranžová-rodiny s dětmi, atd.). Žáci se rozesadí podle vylosovaných barev, profily si přečtou a oboustrannou lepenkou nalepí na oděv. Při 30 žácích bude 6 skupin po pěti, při menším počtu lze některou ze skupin vynechat (např. pracující mohou být současně také rodiče dětí). Skupiny jsou pro děti závazné, nicméně konkrétní zájmy jednotlivých osob na profilech jsou pouze inspirací.

1.3 Prezentace (5min)

Poznámky
Slide 1: Nejprve je potřeba si uvědomit, jaký má naše řešené místo význam v rámci celé Prahy.  Podle měřítka klesá/stoupá důležitost požadavků jednotlivých osob a množství názorů, které je potřeba skloubit

Slide 2–5: „Kdo vidí na mapě vaší školu?“

Slide 6: Nejbližší okolí školy. Teď už by se všichni měli orientovat. Na takovém prostoru se stále vyskytují všechny věkové i zájmové skupiny, ale tohle je minimální rozsah, o který bychom se měli zajímat, protože nás každodenně obklopuje. Pokud toto prostředí e např. nepřátelské pro děti, bude to formovat životy desítek dětí po několik let. 

Slide 7–8: „Koho vozí rodiče do školy autem? Kdo chodí pěšky? Na kole? Kdo jezdí autobusem? Dokážete na mapě (slide 6) ukázat zastávky, kde vystupujete?“

Slide 9–10: V takto velkém měřítku už se projeví názor každého jednotlivého člověka a zároveň máme velkou možnost tento prostor ovlivnit. V bezprostřední blízkosti školy. I takto malý prostor stále využívají všechny věkové skupiny obyvatelstva.

Slide 11: My se budeme zabývat ještě menším prostorem – konkrétně parčíkem naproti škole. 

Tipy pro realizátora
Fotografie místa je nutné zpracovat specificky podle konkrétního umístění školy. Vytvoření prezentace vyžaduje nějaký čas na přípravu. Všechny mapy jsou převzaty z google maps.

2. POCITOVÁ MAPA 

Potřeby
Mapy (viz přílohy, černobílé orthofoto, A3 či větší), pastelky, prezentace (2. část – viz přílohy, slide 12-36)

Čas
30min

2.1 Rozdání map (2min)

Poznámky
Prezentace - Slide 12, každá skupina dostane jednu mapu a pastelky. Jejich úkolem bude při následující prezentaci vytvořit pocitovou mapu, do připravené černobílé mapy budou zaznamenávat své pocity pomocí 3 barev – od zelené po červenou (zelená=pozitivní, oranžová=smíšené, červená=negativní) a jejich různé sytosti. Samozřejmě z pohledu své přidělené identity.

2.2 Prezentace fotografií místa (15min)

Poznámky
Prezentace simuluje vycházku. Slide 13-35. Na každém slidu v prezentaci je fotografie řešeného prostoru s malou mapkou (tatáž mapa, do které děti zakreslují), odkud byla fotografie pořízena. Na mapce je červená tečka (stanoviště fotografa, světlejší část = jeho záda, tmavší část značky = směr fotografova pohledu) pro usnadnění orientace. Po každém slidu nechat cca 15s na zkreslení do mapy.

2.3 Formulace požadavků (13min)

Poznámky
Po skončení prezentace nechat každé skupině několik minut na dokončení mapy, pojmenování problémů místa a formulaci konkrétních požadavků za skupinu. Každá skupina formuluje 3 požadavky, předem je upozornit na to, že se nakonec s ostatními skupinami budou muset dohodnout, proto jejich požadavky mohou u ž předem zohledňovat i požadavky ostatních skupin. 

Tipy pro realizátora
Pokud máte možnost využít 3 vyučovací hodiny, místo promítání fotografií místa je možné vzít děti na vycházku kolem 1-2 bloků. Zakreslení do pocitové mapy by pak prováděly přímo na místě (cestou udělat alespoň 10 zastávek pro zakreslení). Před kreslením pocitové mapy můžete dětem pro inspiraci ukázat několik map/ukázek z abstraktního umění (viz přílohy). 

3. DISKUSE 

Potřeby
prezentace (poslední slide), tabule/flipchart

Čas
30min

3.1 Přednesení požadavků před třídou (15min)

Poznámky
Každá skupina předstoupí postupně před třídu, představí se (jednotlivá jména, věk, povolání + název celé skupiny, např. Studenti), ukáže svou mapu, vyzdvihne z mapy pozitivní/problematická místa a představí své požadavky. Ty jsou sepsány na tabuli. Už při sepisování požadavků mohou vyvstat námitky od ostatních skupin, v takovém případě skupina může zvážit přeformulování požadavku.

3.2 Diskuse (15min)

Poznámky
Každá skupina se postupně vyjádří k tomu, které požadavky jsou pro ně nejneschůdnější a nemohou s nimi souhlasit. Skupina, která požadavky zformovala, má možnost si své postoje obhájit / vysvětlit. Po té se počet požadavků eliminuje na finální tři, formou hlasování – skupiny B-E hlasují o tom, který jediný požadavek skupiny A je pro ně nejpodstatnější a zůstane ve výběru. Hlasuje se stoupnutím. Výsledkem je sestavení seznamu 3 požadavků, se kterými všichni souhlasí – jsou tedy už upravené do takové podoby, aby s nimi žádná skupina neměla problém.

Tipy pro realizátora
Tabuli pro sepsání požadavků rozdělit do přehledných sloupců (stejný počet jako skupin). Místo tří finálních požadavků můžete ponechat stejný počet požadavků jako skupin, seřazené podle priority, aby se žádná skupina necítila poškozena.   

Možnosti další práce s tématem
Tlačte děti k tomu, aby jejich návrhy byly realistické. S konkrétními požadavky na to, jak vylepšit prostor v bezprostřední blízkosti je pak možné se obrátit na městský úřad. 

Doporučená literatura

Metodiky ke stažení
Metodiky ke stažení
02 inspirace
01 osobní profily
00 návod

Výstupy projektu

Poznámky

Projekt byl pilotně zkoušen na ZŠ Filosovské v Praze.

*****

Markéta Kačenová  • Karolína Kopecká  • Marie Kadlecová

Materiál vznikl v rámci projektu Architekti ve škole po vedením a za podpory: Ing. arch. Kristýny Staré, Ing. arch. Aleše Hamhaltera, Ing. arch. Ondřeje Teplého, Mgr. Josefa Čevory.

Vypracováno v rámci studentského workshopu (za podpory SGS12/204/OHK1/3T/15, FA ČVUT a Nadace české architektury) na FA ČVUT v zimním semestru 2014/2015, který vznikl jako součást dlouhodobého projektu „Architektura ve vzdělávání“  Architekti ve škole.

Editace: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., Ing. arch. Kristýna Stará

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Související metodiky a návody


Veselí architekti

Základní škola | 01.12. 2017


Proměna historického města

Základní škola | 01.12. 2017


Jak vidí pták

Základní škola | 01.12. 2017