Seminář pro pedagogy: Architektura ve vzdělávacích programech

Vážení pedagogové, zveme Vás na seminář Architektura ve vzdělávacích programech, který se poprvé uskuteční dne 3. listopadu 2016, od 9 do 16h, v krajském pracovišti NIDV v Plzni.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete v programové nabídce Národního institutu pro další vzdělávání.

Seminář Architektura v RVP, je určen zejména pro učitele ZŠ a SŠ k doplnění a rozšíření témat především ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce, a to v průřezových tématech: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova.

Obsah semináře bude zaměřen na kontinuální užití tematiky architektura a urbanismus ve vzdělávacích strategiích i samotné praxi a na ukázky konkrétních příkladů zařazování témat architektury do jednotlivých předmětů na ZŠ a SŠ, kupříkladu matematiky, českého jazyka, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, občanské nauky, výtvarné a hudební výchovy, pracovní výchovy a dalších.

Program je složen z jednotlivých modulů:

1. Zařazování tematiky architektury do vzdělávání u nás i v zahraničí, vč. nahlédnutí do strategických vizí.

2. Reflexe tematiky architektury v jednotlivých Rámcových vzdělávacích programech (a tedy jednotlivé vzdělávací oblasti, potažmo předměty/ obory, a průřezová témata).

3. Regionální a lokální témata ve formálním vzdělávání a specifika jejich zprostředkování, s ukázkami realizovaných projektů.

4. Celkový přehled rozmanitých přístupů a tematických celků doplní i ukázky z databáze http://www.architektiveskole.cz/inspirace/.

Učitel získá materiály, které může využít přímo ve své pedagogické praxi, a to náměty, videa, materiály na www.stránkách, nástroje k usnadnění vzdělávání v dané problematice.

 

Další články


Žákovská ideová soutěž

Městská část Praha 4 spoluMěstská část Praha 4 spolu s Architekty ve škole vyhlašuj...


Architektura ve vzdělávání jako projekt!

(17. října 2014) Praha Architekti ve škole se připojili k inic...


Architekti v Plzni IV

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...