Novinky

WORKSHOP – AVV II

  • Kristýna Stará

WORKSHOP FA ČVUT – "Architektura ve vzdělávání pokračuje"

Za podpory Nadace České architektury a Fakulty architektury ČVUT

Studentský workshop ohodnocen 2 kredity. Přihlásit se můžete do 8.října 2015 na email: kristyna@architektiveskole.cz

Anotace
Architektura a urbanismus, jakožto obory zabývající se celostně plánováním prostor, jsou bohatým zdrojem tématiky, jež nemá v českém vzdělávacím systému vymezeno jednoznačné místo. V rámci uplynulých workshopů a jejich plánovaných pokračování, a v návaznosti na vytipované vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP, se se studenty FA ČVUT a FP TUL snažíme nalézt cesty vedoucí k implementaci témat spojených s oborem architektura a urbanismus do jednotlivých vzdělávacích stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ).

Cílem prvního ročníku bylo a nadále bude poskytnout žákům a studentům jiný pohled na prostor kolem nás, vnímat jej, podpořit vědomí souvislostí se světem, jenž je obklopuje, podporovat dovednosti aktivního občana v souvislosti s tvorbou prostoru, umožnit vyzkoušet si své dovednosti v praxi, a další. Ale stejně tak jsme se zaměřujeme i na pohled pedagogů, jejich názor na jednotlivé formy zpracování témat, jejich potřeby z hlediska orientace v terminologii, atd. Účastníci workshopu si cení mimo jiné příležitosti k hledání a zlepšování přístupových cest k veřejnosti, komunikačních schopností a týmové spolupráce.

Základem 2. ročníku tohoto workshopu, opět paralelně probíhajícího na FP TUL, je na vybraná témata sestavit (ať již jako jednotlivci či max. dvoučlenné skupiny) projekt, který účastníci vyzkouší na mateřských, základních či středních školách domovských měst, a jehož cílem bude zvyšování povědomí dětí. Vzhledem k reakcím pedagogů z loňského semestru se letos zaměříme především na formu kratších aktivit, které lze přímo aplikovat v hodinách různých předmětů.

Vybrané projekty, výsledky a poznatky z celého workshopu budou dále použity ke zkvalitnění práce v rámci implementace témat architektury a urbanismu do formálního vzdělávání, ale též vyhodnocovány v rámci doktorské práce Kristýny Staré.

Jednotlivé projekty budou ve finální podobě, včetně celého průběhu vlastní práce s dětmi uveřejněny na webových stránkách www.architektiveskole.cz a formou posterů na výstavě závěrem zimního semestru v prostorách FA ČVUT v Praze.

Setkání budou probíhat pod vedením iniciativy Architekti ve škole a s hostujícími konzultanty – pedagogy a přednášejícími hosty např. společnost EDUin či FP TUL a další - kteří budou po projednání v programu upřesněni.

Účastníci
Max. 40 studentů FA ČVUT, magisterské ročníky, případně poslední ročníky bakalářského programu. Po domluvě lze přihlásit i studenty z jiných fakult architektury a příbuzných oborů.

Kdy a kde
Zimní semestr 2015, FA ČVUT, místnost 112.

Program
Změna programu vyhrazena!

1. 9.10.2015
/prezence / 9'00 - 9'30

/úvodní slovo / Architekti ve škole

/Jak uspět u dětí a zaujmout je / EDUin / Miroslav Hřebecký

Do školy chodil každý a všichni si pamatují, že učitelé bývali různí. U někoho si již nevybaví ani jméno, na jiné budou vzpomínat celý život. Záleží to jenom na charismatu dotyčných, nebo existují i nějaké fígle, kterými se dopad snažení lektora dá zvýšit?

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/organizační část workshopu: představení práce v rámci workshopu (vč. všech instrukcí a podkladových materiálů) a možných forem projektu i tématického zaměření; rozdělení do pracovních skupin (předpokládaný konec 16-18h)

2. 30.10.2015
/prezence / 9'00 - 9'30

/Úvod do situace tématu 'Architektura ve vzdělávání u nás i v zahraničí' / Architekti ve škole

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/prezentace rozpracovanosti: zpřesnění zvolených témat a koncepce projektu / konzultují Architekti ve škole a Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. (předpokládaný konec 16-18h)

3. 13.11.2015
/prezence / 9'00 - 9'30, tentokrát v místnosti 152 "prosklené akvárium"!

/Přístupy na rozdílných typech škol / FF UPCE / PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

/diskuse

/oběd / 12'30 - 13'30

/průběžná konzultace rozpracovanosti / 13'30 - 16'00

4. 20.11.2015
/prezence / 9'00 - 9'30

/ pracovní setkání: konzultace, průběžná prezentace výsledků a rozpracovanosti, shrnutí dílčích zkušeností / lektoři: Architekti ve škole, pedagogové (MŠ, ZŠ, SŠ – dle zaměření projektů) / 9'30 - 16'00

5. 27.11.2015
/prezence / 9'00 - 9'30

/závěrečné konzultace před odevzdáním / 9'30 - 16'00

6. 11.12.2015
/prezence / 8'30 - 9'00

/úvodní slovo a zahájení výstavy výsledných projektů a jejich realizace / Architekti ve škole / 9'00, posluchárna č.111 (Krejcar)

/prezentace účastníků workshopu "Architektura ve vzdělávání pokračuje" / 9'10 - 15'00

Hosté a objektivní kritici: Architekti ve škole, Garanti workshopu, Zuzana Pechová/FP TUL, a další.

Organizátoři
Iniciativa Architekti ve škole / Ing. arch. Kristýna Stará, Ing. arch. Aleš Hamhalter, Ing. arch. Ondřej Teplý, Mgr. Josef Čevora

Partneři
FP TUL / Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Za podpory
Grantu Nadace České architektury a Fakulty architektury ČVUT

Garanti
Ústav prostorového plánování (15121), vedoucí prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Ústav prostorového plánování (15121), Henry W. A. Hanson IV, RA RLA LEED AP

Kontaktní osoba
Ing. arch. Kristýna Stará, kristyna@architektiveskole.cz

Uplynulé ročníky

Workshop Architektura ve vzdělávání - 1.ročník

Architektura ve vzdělávání jako projekt

Workshop Architektura ve vzdělávání - zpráva z 1.ročníku