Novinky

Architektura ve vzdělávání

  • Kristýna Stará

Připojujeme se k iniciativě, která usiluje o začlenění architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému. Společně s dalšími organizacemi jsme připravili memorandum, které má přispět k rozvoji všeobecného povědomí o souvislostech mezi kvalitou prostředí a kvalitou života. 

Memorandum nazvané Architektura ve vzdělávání vzešlo z diskuzního setkání, v rámci cyklu Otevřeného think tanku architektů (OTTA) pořádaného Českou komorou architektů. Mezioborové setkání, které jsme připravili ve spolupráci s organizacemi o. p. s. Plzeň 2015, Nadace Proměny a ARCHIP, se uskutečnilo 1. dubna v Plzni. Za účasti zástupců dalších oborových sdružení, škol, státní správy, architektů i pedagogů se řešily otázky související s postavením architektury ve vzdělávání na českých školách i v obecném povědomí české společnosti.

Memorandum, které je výstupem společné diskuze, jejíž záznam můžete shlédnout na videích níže, shrnuje současné nedostatky vzdělávání v tématech spojených s architekturou a tvorbou kulturního prostředí a zároveň předkládá návrhy řešení nepříznivé situace.

Architektura ve vzdělávání – memorandum
Architektura ve vzdělávání – brožura k tisku

cara

V průběhu setkání zazněly následující příspěvky (prezentace ke stažení níže).

Centrum pro komunitní práci západní Čechy / Kreativní demokratická škola
Olga Mourková

Představení programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, v rámci kterého žáci identifikují problémy ve veřejném prostoru města Plzně a navrhují jejich kreativní řešení. Přiblížení průběhu programu, jeho realizace na školách a ukázka žákovských projektů. 

cara

Masarykova ZŠ Plzeň / KDŠ: Pěstuj prostor
Antonín Herrmann

Představení zkušenosti z pohledu účastníků s dvěma ročníky projektu KDŠ – PP (2012/13 a 2013/14), který pro plzeňské školy vyhlásila Plzeň 2015 o.p.s. společně s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Jeho cílem je vychovávat z žáků aktivní demokratické občany a propojovat oblast školství s odbornou i laickou veřejností. Během programu žáci sami identifikují problém ve veřejném prostoru města Plzně a navrhují postupy, které vedou k jeho vyřešení.

cara

Nadace Proměny / Zahrada hrou
Jolana Říhová

Program Zahrada hrou je zaměřený na obnovu školních zahrad, jeho název odkazuje k principům výuky podle Komenského: Škola hrou. Cílem programu je podporovat proměny školních zahrad v inspirativní prostředí pro děti, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazii. Nedílnou součástí projektů je zapojení dětí, učitelů a rodičů do plánování a realizace proměny zahrady.

cara

ZŠ waldorfská Praha-Jinonice / „Je současné RVP dostatečné pro výchovu v oblasti architektury a urbanismu?“
Pavel Seléši

Příspěvek ukazuje naplňování cílů základního vzdělávání a žákovských kompetencí definovaných v RPV pro ZV ve výuce Základní školy waldorfské v Praze 5 – Jinonicích. Na příkladu výukové epochy 3. třídy – stavby domu a na příkladu dalších projektů s tématy architektury i urbanismu ukazuje možnosti současné výuky.“ 

cara

ZUŠ Pardubice-Polabiny / Náhrdelník Chrudimky
Eva Jebavá, Iveta Tobiášová, Veronika Korbelová

Výtvarné soustředění VO ZUŠ Pardubice-Polabiny reagovalo na projekty OHA Pardubice. V roli jakýchsi předskokanů jsme se pokusili oživit nábřeží řeky a starou vojenskou plovárnu. Žáci řešili i drobné architektonické úkoly v návaznosti na setkání s řekou a se zajímavou architekturou. 

cara

Nejen Brno, staveb plno!
Alice Stuchlíková

Ve dnech 10.–16. března 2014 se konal již 5. ročník Týdne výtvarné kultury, jehož součástí se poprvé stal i cyklus architektonických procházek vedených studenty Nejen Brno, staveb plno!, rozložený do sedmi dnů a tří měst (Brno, Zlín a Liberec). Jedna akce zprostředkovávala in situ zpravidla jednu až dvě stavby z historie nebo současnosti. Část procházek byla vyhrazena školním skupinám na objednávku, část široké veřejnosti bez objednání. Autorkou koncepce byla Alice Stuchlíková, jež cyklus zařadila do svého dlouhodobého projektu Architektura jako iniciátorka animace. Realizátory byli studenti posledního ročníku galerijní pedagogiky a zprostředkování umění z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a dokumentátory studenti téhož oboru z nižšího ročníku. Došlo tak k zdánlivě přirozenému propojení, částečné kooperaci a hlavně k učení se z kvalit i nedostatků programů studijně mladších studentů od starších (příprava na další ročník). Budoucí učitelé tak již v průběhu vysokoškolského studia mohou získat k architektuře vztah, který snad později rozvinou ve své vlastní praxi. Letošní cyklus architektonických procházek Nejen Brno, staveb plno! zaplnil dočasně také mezeru v systematické nabídce vzdělávacích programů místních výstavních institucí. 

cara

Architektura do plzeňských škol
Zuzana Zbořilová, Zdeňka Hajšmanová, Aleška Čeňková

Projekt zahrnuje naplánování a realizaci tématických projektových dnů přizpůsobených konkrétní skupině dětí ze ZŠ. Projekt napomáhá šíření zkušeností nabytých na workshopech mezi učitele a tím dalšímu uplatňování programu ve školách. Přes učitele se program mezi děti bude šířit nejúčinněji. Prostřednictvím dětí má projekt v dlouhodobé perspektivě napomoci zvýšit povědomí veřejnosti o základních problémech architektonické tvorby a urbanismu. Co má vliv na to, jak se člověk cítí ve městě? Děti se naučí všímat si prostředí, ve kterém žijí a prohloubí si k němu vztah. Záměr projektu vychází z možnosti inspirace atmosférou města Plzně, města s dlouhodobou kulturní tradicí, ovlivněnou bohatým průmyslovým dědictvím. Tyto charakteristiky se promítají do dnešního obrazu města. Na vycházkách budou děti upozorněny na architektonicky zajímavé objekty, soubory a budou jim popsány historické souvislosti, které měly vliv na jejich vzhled a umístění v urbanismu města. 

cara

Nadace Proměny / Vzdělávací program
Jolana Říhová, Jan Pfeiffer

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Cílem vzdělávacího programu Nadace Proměny je seznámit děti i širší veřejnost s tvorbou města a městského prostředí, utvářet v dětech vztah k místu, ve kterém žijí a hravou formou vzbudit zájem o architekturu.

cara

CCEA /Architektura pro školy, školy pro architekturu
Karin Grohmannová

Prezentace se věnuje jednotlivým projektům iniciativy - Culburb, který aktivuje veřejné prostory v satelitech středoevropských hlavních měst, Big Deal mapující cesty mladé generace architektů z České republiky skrze jejich průlomové zakázky, Artery o vizích pražské magistrály a Urbanity sledující změny, jimiž za uplynulých 20 let prošlo sedm středoevropských měst.

cara

Kruh+ / Architektura pro všechny
Iveta Čermáková

Projekt KRUH+ probíhá jako součást aktivit občanského sdružení KRUH. Rozšiřujeme stávající nabídku přednášek a diskuzí o architektuře o další aktivity jako jsou zážitkové workshopy pro školy i širokou veřejnost. Snažíme se podporovat zájem o prostor, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby se už i malé děti učily aktivně vnímat prostor kolem sebe, který architektura z velké části vytváří. Snažíme se o vytvoření platformy, v jejímž rámci je možné vést otevřený dialog bez předsudků mezi veřejností (včetně dětí a mladých lidí) a architekty. 

cara

Moje město / Jak vměstnat pojem architektura do vzdělání dětí středních a základních škol?
Kristýna Pavelková, Zuzana Grešová, Karin Grohmannová

O projektu „Moje město“, který byl připraven ve spolupráci se ZŠ v Ostravě v rámci hodin výtvarné výchovy, a v rámci něhož děti projektovali své vlastní město.

cara

Mini-Plzeň
Lenka Hubáčková

Mini-Plzeň 2015 město dětí je ve svém jádru hra na město - na několik dní až týdnů vznikne modelové město. V jeho kulisách děti postupně rozvíjí městský život. Dočasné město je svou strukturou podobné opravdovým městům: městský úřad, univerzita, řemeslné dílny.. Tady děti pracují, vyřizují objednávky, staví domy, chodí k volbám, spravují své město.

cara

Architekti ve škole / Od idejí k praxi
Kristýna Stará, Ondřej Teplý, Aleš Hamhalter, Josef Čevora

Od nepaměti je krajina existenčním rámcem člověka a ten se ji a její hodnotu pak učí znát, aby se v ní mohl svobodně pohybovat a žít. Ale co člověk dnes?

Jelikož způsob zacházení s krajinou je výrazem kulturní úrovně společnosti, je tedy povědomí krajiny součástí kultury. Prostor, kde se tvoří kulturní úroveň národa, je rodina, těsně následovaná vzdělávacím systémem, kde však témata architektury a urbanismu či krajiny téměř vypadávají ze svého kontextu. Není to pouze problém České republiky, ale v řadě zemí se již řeší zejména skrze sítě center architektury. Francie má zákon o architektuře jako věci veřejného zájmu (1977), Finsko má Politiku architektury Finska (1998), jejíž součástí je zvyšování povědomí veřejnosti o architektuře jako součásti občanských dovedností.

Existují způsoby, jak podpořit tématiku architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti systému základního a všeobecného vzdělání?

cara

Politika rozvoje stavební kultury (architektury)
Josef Morkus, Naděžda Rozmanová

Národní dokument Politika rozvoje stavební kultury (architektury) má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jedním z jejích cílů je osvěta o stavební kultuře a podpora výuky architektury, urbanismu a územního plánování od základní školy po celoživotní vzdělávání. 

cara

Architektura v pojetí environmentálního vzdělávání
Tomáš Kažmierski

Tomáš Kažmierski vystudoval fakultu Lesního inženýrství při České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 1996 se zaměřuje na oblast životního prostředí, práce s veřejností a environmentálního vzdělávání.

Videozáznam